Hoang Tưởng- Ảo Giác


Hoang Tưởng- Ảo Giác

 

1.Khái niệm về hoang tưởng và ảo giác

Hoang tưởng và ảo giác là hai triệu chứng loạn thần của nhiều bệnh tâm thần khác nhau như bệnh tâm thần phân liệt, bệnh trầm cảm có loạn thần, bệnh hưng cảm có hoang tưởng tự cao, bệnh trầm cảm có hoang tưởng tự buộc tội (cho mình có rất nhiều tội lỗi và bản thân không thể nào có thể tha thứ cho tội lỗi của mình)

1.1 Khái niệm về hoang tưởng

Hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm về một sự vật, hiện tượng không hề có thật trong thực tế khách quan nhưng người bệnh cho là hoàn toàn chính xác và không thể nào đả thông tư tưởng được. Hoang tưởng không tự mất đi mà chỉ có thể khỏi khi được điều trị bằng thuốc an thần hoặc bệnh tâm thần khỏi thì hoang tưởng mới mất đi.

1.2 Khái niệm về ảo giác

Ảo giác là tri giác như có thật về một sự vật hiện tượng không hề có thật trong thực tế khách quan nhưng người bệnh cho là hoàn toàn có thật. Người bệnh tiếp nhận ảo giác thông qua các giác quan (ngũ quan) một cách rõ ràng giống như người bình thường tiếp nhận các kích thích của các thuộc tính sự vật hiện tượng.